Muzeum AK w Krakowie.
Projekt aranżacji i scenograficzny 450m2 przestrzeni
ekspozycji stałej na kondygnacji 0. W tym: Instalacja
wejściowa i bramy, Galeria II RP, Warszawa 1935,
Wrzesień 1939, Obozy jenieckie i PSZ, Dwie Okupacje.

Wystawa fotografii Julii Pirotte w ŻIH w Warszawie.
Współautor w zakresie: aranżacji przestrzeni na podstawie
scenariusza, kompozycja fotografii i materiały graficzne.

Dom spotkań z historią w Oleśnicy.
Projekt aranżacji wystawy stałej do wniosku unijnego w celu
pozyskania dotacji na realizację.

Muzeum Lotnictwa w Krakowie.
Koncepcja Aranżacji Ekspozycji pod nazwą „Skrzydła
Wielkiej Wojny” na zlecenie fundacji Promuzeum projekt
aranżacji scenografii i wizualizacje.

Polskie stoisko Midem 2009 w Cannes.
Współpraca projektowa w zakresie: detal zabudowy,
wizualizacje, aranżacja oświetlenia. Realizacja i nadzór
firma zewnętrzna.

Museum of the Home Army in Cracow
Exhibition and scenographic design - spaces on the ground floor -450m2, including: Entry Installation and Gates, IIRP Gallery, Warsaw 1935, Semptember 1939, POW camps, Two Occupations. Project and supervision.

Julia Pirotte photo exhibition „Faces and Hands”, JHI
Cooperation in the field - space arrangement, photo
composition, graphic materials, supervision.

History Meeting House in Olesnica.
Exhibition design project for the application of EU
in order to obtain grants for implementation. Commissioned
by external project firm.

Museum of Aviation in Cracow.
Exhibition arrangement concept called „Wings of the Great War”. Commissioned by the Foundation Promuzeum – space arrangement and visuals.

Polish exhibition on MIDEM 2009 in Cannes.
Design cooperation with Boris Kudlička. (detail of construction,
arrangement, visualizations). Realization and supervision
by external company.

Premiera filmu Katyń w Teatrze Wielkim w Warszawie.
Współpraca scenograficzna w zakresie: koncept portalu
wejściowego, aranżacja foyer, produkcja materiałów
reklamowych, identyfikacja hostess.

Elle Trendy 2005 w Klubie M25 w Warszawie.
Projekt scenografii i projekcje. Nadzór nad wykonaniem.

I cameristi della Scala, Sale Redutowe TW.
Projekt sceny i nadzór nad wykonaniem.

Sal Oppenheim Event - impreza w Teatrze Wielkim.
Projekcje do muzyki. Koncept stanowiły cztery abstrakcyjne
obrazy (cztery żywioły -ziemia, ogień, woda, powietrze
przedstawione w formie fotokompozycji i animacji wyświetlane
w formacie hd video na ekranie o długości 15m) do Symfonii
No1 Prokofieva. Realizacja na zlecenie agencji ewentowej.

Pokaz mody Gosi Baczyńskiej w Hotelu Europejskim.
Projekt wybiegu i nadzór nad wykonaniem.

Premiere of film Katyn in The Grand Theatre in Warsaw
Scenographic cooperation including: concept of entry
portal, foyer arrangement, advertising materials,
identification of hostesses.

Elle Trendy 2005 w Klubie M25 w Warszawie.
Set design and supervision.

I cameristi della Scala, Reduta Rooms, The Grand Theatre
Stage design for a concert.

Sal Oppenheim Event in The Grand Theatre.
Projections for music. The concept included four abstract
images (the four elements- earth, fire, water, air) presented
in the form of photocompositions and animations displayed
in HD video format on the screen with a length of 15m) to
the Symphony No1 Prokofiev. Commissioned by the agency.

Gosia Baczynska Fasion Show in European Hotel
Project of catwalk and supervision.

La Boheme Puccini Giacomo
forma twórczości: projekcje filmowe i asystent scenografa
reżyseria: Treliński Mariusz
scenograf: Boris Kudlička
teatr: Teatr Wielki-Opera Narodowa Warszawa

Medea
forma twórczości: asystent scenografa
reżyseria: Dale Duising
scenograf: Boris Kudlička
teatr: Opera Enschede

Bridges of time
forma twórczości: asystent scenografa
reżyseria: Kylián Jiří
teatr: Teatr Wielki-Opera Narodowa w Warszawie

Spojrzenia - spektakl baletowy
forma twórczości: projekcje, tła graficzne
reżyseria: Diatchenko Nina, Viano Gomez de Foncea Gerardo
teatr: Opera Krakowska Kraków

Sonety Szekspira Paweł Mykietyn
forma twórczości: asystent scenografa
reż. Kos Łukasz
scenograf: Leszek Mondzik
teatr: Opera Narodowa w Warszawie

Zapiski tego, który zniknął Leoš Janáček
forma twórczości: asystent scenografa
reż. Kos Łukasz
scenograf: Leszek Mondzik
teatr: Teatr Wielki Opera Narodowa

La Boheme Puccini Giacomo
form of creation: set designer assistant, projections
directior: Treliński Mariusz
set designer:: Boris Kudlička
theatre: National Opera in Warsaw

Medea
form of creation: set designer assistant
director: Dale Duising
set designer: Boris Kudlička
theatre: Opera Enschede

Bridges of time
form of creation: set designer assistant
director: Kylián Jiří
theatre: National Opera in Warsaw

The Glances - ballet
form of creation: projections, visuals
director: Diatchenko Nina, Viano Gomez de Foncea Gerardo
theatre: Cracow Opera in Cracow

Shakespeare's Sonets Pawel Mykietyn
form of creation: set designer assistant
director: Kos Łukasz
set designer: Leszek Mondzik
theatre: National Opera in Warsaw

Diary Of One Who Disappeared, Leoš Janáček
form of creation: set designer assistant
director: Kos Łukasz
set designer: Leszek Mondzik
theatre: National Opera in Warsaw

Chikalicious Dessert Club, Dubai UAE
Projekt wnętrza i wyposażenia. Główny koncept plastyczny wnętrza z miedzianych rur, projekt baru, oświetlenia, propozycje logo, elewacji wejściowej, wizualizacje i dokumentacja projektowa.

Trattoria Bellagio - Warszawa Włochy.
Projekt aranżacji i mebli, nadzór autorski.

Projekt wnętrz rezydencji w Konstancinie.
Projekt wnętrz mieszkalnych i prywatny klub,

Pensjonat - Siedlisko Jasminum w Otrębusach.
Ośrodek rekreacyjno-wypoczynkowy. Projekt aranżacji i mebli.
Przestrzenie komercyjne na parterze budynku, w tym:
Hol wejściowy z recepcją, szatnia, pokój klubowy z barem,
sala taneczna z barem i sceną.

Punkty winiarni / restauracji La Passion Du Vin.
Projekt wnętrz w nawiązaniu do istniejącej identyfikacji
oraz nowe formy przestrzenne. Punkty: w Złotych Tarasach
w Warszawie, w Manufakturze w Łodzi i w Galerii Krakowskiej. Projekt wnętrz i mebli, nadzór autorski.

Biuro Currency Exchange w Gdańsku przy ul. Długiej.
Projekt wnętrz i mebli, nadzór autorski, inwestorski, zastępczy,
organizacja ekipy wykonawczej.

Restauracja Pa’Poo w Warszawie.
Współautor wnętrza.

Cafe Kwadrans w Millenium Plaza w Warszawie.
Współautor wnętrza.

Chikalicious Dessert Club, Dubai UAE
Interior and furniture design. Main interior concept with copper pipes, bar design, light arrangement, logo and signage proposal, visuals and design documentation. Partial supervision.

Trattoria Bellagio - Warszawa Włochy.
Interior and furniture design, supervision.

Residence in Konstancin.
The private club and living spaces.

Guesthouse Jasminum in Otrebusy.
Interior and furniture design.
Commercial spaces on the ground floor, including::
Entry hall with reception, changing room, room with the bar I,
dancing room with the bar II and small stage.

Restaurant and wine shop La Passion Du Vin.
Interior design in relation to the existing identification
and new design forms, supervision of the execution, points:
Golden Terraces in Warsaw, Manufaktura in Łódź, Cracow
Gallery in w Cracow.

Currency Exchange Office in Gdańsk.
Interior and furniture design,
organization of the executive team.

Pa’Poo Restaurant in Warsaw.
Co-author of interior.

Cafe Kwadrans in Millenium Plaza, Warsaw.
Co-author of interior.

Synthesis Media Group w Warszawie.
Praca przy projektach multimedialnych i reklamach TV
jako: grafik, vizualizator, edytor wideo, kompozytor
( dwa lata współpracy )

Synthesis Media Group in Warsaw
Work on multimedia projects and TV advertising as:
graphic designer, 3D visualizations, video editor
composer ( two years cooperation )

 
 
   
 
 
Copyright © 2015 Jurek Jagoda